Мобилен: 0887 319 575 | 0888 006 006


Партньори

ЗК „Лев Инс" АД. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти.

Философията на активната сигурност на ЛЕВ ИНС издига тезата за "Активно застраховане" като нова и адекватна форма на съвременната застрахователна дейност.
ЗД "Бул Инс" АД. Застрахователната политика на дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие, превантивна дейност с цел намаляване вероятността за настъпване на застрахователно събитие, перфектност в извършване на ликвидация при настъпили щети и не на последно място - непрекъснато подобряване обслужването на клиентите.
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е основано на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар.
ЗД „Евроинс" АД. Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите."ДЗИ – Общо Застраховане" ЕАД и "ДЗИ – Животозастраховане" ЕАД. ДЗИ е със стабилни позиции, както в общото застраховане, така и в животозастраховането.

ЗК „Уника" АД и ЗК „Уника Живот" АД. Застрахователната компания УНИКА България е част от австрийската група УНИКА, която има повече от 150 години опит в застраховането. Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и е една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа.
ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД е част от групата на Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД – един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 20 години, благодарение на своя професионализъм и постоянство на пазара, групата се превърна в мащабна холдингова структура, осъществяваща дейност предимно в областта на здравеопазването, производствената фармацевтична индустрия, както и в застраховането.
ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД и ЗАД „Алианц България Живот" АД. Алианц е глобална организация с повече от 147 000 служители в над 70 страни в света. В Алианц България ние се гордеем с това как успешно интегрираме нашата глобална принадлежност със задълбочено разбиране на локалния пазар.
"Дженерали Застраховане" АД е застрахователна компания със седалище в София. Дженерали Застраховане АД е част от Generali Group, независима италианска група от 1831 г. и един от най-големите световни доставчици на застрахователни услуги, с общ премиен приход, надхвърлящ € 74 милиарда за 2015 г.


ЗАД "АСЕТ ИНШУРЪНС" АД е модерна, динамично развиваща се застрахователна компания, осигуряваща качествено обслужване и максимална степен на защита на интересите на застрахованите лица; компания, която, в случай на настъпване на застрахователно събитие, своевременно и справедливо обезщетява претърпените от клиентите й вреди.
ЗАД "Армеец" АД води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците, навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти.


ЗК "Групама Застраховане" ЕАД е част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles и предлага идеи и решения, така че да осигури защита и спокойствие на своите клиенти във всяка една ситуация. С тази цел днес компанията предлага богато портфолио от застрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората.
ЗАД „ОЗК – Застраховане" АД е основано на 27.12.1996г. с мажоритарен собственик Столична община. През 2008г. общинският дял в капитала е приватизиран. Дружеството е сред първите лицензирани за общо застраховане застрахователи - с Протокол №9 от 15.06.1998г. Дружеството има получен лиценз за 12 класове застраховки от общото застраховане. На база получените лицензи, ЗАД „ОЗК-Застраховане” разработва разнообразни застрахователни продукти, като се стреми да покрива своевременно и адекватно нуждите и специфичните изисквания на клиентите си.
ЗК „България Иншурънс" АД оперира на българския пазар от 2004 година и е един от лидерите в областта на здравното застраховане в България. Дружеството е специализирано в предоставянето най-вече на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти. Един от най-динамично развиващите се застрахователи на пазара и затвърждава позициите си чрез предлагане на иновативни решения в областта на общото застраховане, високо качество на услугите, както и специализирани програми за подпомагане на служители, в партньорство с ICAS International.
"Европейска застрахователна компания" АД е дружество, лицензирано през 2008 г. като Здравноосигурителен фонд за допълнително доброволно здравно осигуряване. С нормативните промени през 2013г. ЕЗК АД се прелицензира като застрахователна компания и лиценз по застраховка „Заболяване“. В процеса на своето развитие Компанията се е утвърдила като стабилен и лоялен партньор на своите клиенти. ЕЗК АД покрива пазарен дял в размер на 0,17 % в Общото застраховане и малко под 1% пазарен дял в Здравното застраховане.